Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Dofinansowanie studiów podyplomowych (dla bezrobotnych)

 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych
Osoba bezrobotna, która:
  • tę formę pomocy ma określoną w Indywidualnym Planie Działania,
  • podejmie lub podjęła naukę w ramach studiów podyplomowych i uprawdopodobni zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu tych studiów.
                                        
Wysokość udzielanego wsparcia
  • do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 4000 zł  tj. 2000 zł za semestr,
  • stypendium w wysokości 20% zasiłku.
Okres przysługiwania dofinansowania
dofinansowanie przysługuje przez okres 2 semestrów.

Dodatkowe informacje
  • z osobą bezrobotną zawierana jest umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów,
  • koszt wpisowego nie podlega finansowaniu,
  • osoba bezrobotna w trakcie odbywania studiów podyplomowych zostaje ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem przypadku, gdy posiada już takie ubezpieczenie,
 
Podstawa dofinansowanie studiów podyplomowych
Dofinansowanie studiów podyplomowych przyznawane jest na podstawie art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasad aktywizacji zatwierdzonych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę