Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Prace społecznie użyteczne (dla bezrobotnych)

 
Kto może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych
 
osoba bezrobotna:
 • bez prawa do zasiłku,
 • korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego,
 • z ustalonym II profilem pomocy (lub III profilem pomocy jeżeli prace społecznie użyteczne są organizowane w ramach Programu aktywizacja i Integracja), dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania.
 Dodatkowe informacje
 1. Prace społecznie użyteczne w zależności od liczby kwalifikujących się osób w poszczególnych gminach będą trwać do 6 miesięcy.
 2. Urząd może zakończyć odbywanie prac społecznie użytecznych i skierować osobę bezrobotną na inną subsydiowana formę wsparcia pod warunkiem braku innych kandydatów spełniających wymagania pracodawcy,
 3. w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych poza miejscem zamieszkania osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone w zarządzeniu Dyrektora Urzędu
 4. osoby bezrobotne mogą ubiegać się o skierowanie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu raz w roku kalendarzowym,
 5. w wyjątkowych sytuacjach życiowych na wniosek Starosty, Burmistrza, Wójta, Kierownika OPS, mogą być kierowani bezrobotni, którzy byli objęci wsparciem przez 12 miesięcy. Ponadto Dyrektor PUP w indywidualnych przypadkach może wyrazić zgodę na skierowanie bezrobotnego do objęcia wsparciem powyżej 12 miesięcy, 
 6. osoba bezrobotna może otrzymać od swojego doradcy klienta skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych  pod warunkiem spełniania wymagań ustawowych,
 7. na subsydiowane formy wsparcia ( w tym na roboty publiczne) nie będą kierowani bezrobotni, którzy:
 • w okresie ostatnich 24 miesięcy objęci byli wsparciem przez okres12 miesięcy,
 • uprzednio z własnej winy przerwali formę aktywizacji lub po wydaniu skierowania nie podjęli pracy / innej formy pomocy lub odmówili/ nie podjęli zatrudnienia po jego zakończeniu (dotyczy 2015 i 2016 roku).

UWAGA
Zasady zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z wymaganymi dokumentami znajdziesz TUTAJ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę