Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (dla bezrobotnych)

Jednorazowe środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej - mogą zostać przyznane przez urząd na podstawie indywidualnego planu działania.
 
Osobami uprawnionymi do ubiegania o przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, zwanych dalej środkami, są:
 1. Osoby bezrobotne,
 2. Osoby poszukujące pracy,
 3. Absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 4. Poszukujący pracy  niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej - z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwani  dalej opiekunami,
Ubiegający się o uzyskanie środków składają w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek.        
 
Z kręgu uprawnionych do składania wniosków o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej wyłącza się:
 1. osoby bezrobotne, które: 
 • posiadają III profil pomocy,
 • prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 •  posiadały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 •  w okresie 12 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
 •  w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku z własnej winy przerwały szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 •  w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ).
 • złożyły wniosek do innego Starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ) ,
 • złożyły niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek. 
 1. osoby poszukujące pracy, które: 
 • prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 •  posiadały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ).
 • złożyły wniosek do innego Starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku z własnej winy przerwały szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • złożyły niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek. 
 1. absolwentów centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS) którzy: 
 • prowadzili działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • posiadały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ).
 • złożyły wniosek do innego Starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • złożyły niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek. 
 1. poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych którzy: 
 • otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 ).
 • złożyli wniosek do innego Starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku przerwali z własnej winy szkolenie, staż, prace interwencyjne, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • złożyły niekompletny i nieprawidłowo sporządzony wniosek.
 
Wsparcie finansowe ze strony PUP
 • kwota udzielanych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej maksymalnie 20.000 zł. brutto
 
Zobowiązanie do nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej lub bycia jej członkiem  przez okres 13 miesięcy ( do w/w zalicza się przerwy w jej prowadzeniu  z powodu choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, )
 
Zwrot otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy
 
W przypadku niedotrzymania warunków umowy w ramach środków bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS, opiekun lub poszukujący pracy obowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.
 
Wsparcie finansowe przyznane w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1379 )
Załączniki
Zasady postępowania w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej.pdf (pdf, 324 KB)
Wniosek o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej.pdf (pdf, 350 KB)
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
Zaświadczenie o dochodach.pdf (pdf, 74 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę