Zasady obowiązujące w PUP Żagań (staż) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Staże i bony stażowe (staż dla bezrobotnych)

Czym jest staż

Staż oznacza nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  z pracodawcą.

Kto może ubiegać się o skierowanie na staż

osoba bezrobotna,  dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania

Okres trwania stażu

od 3 do 6 miesięcy

Wysokość wsparcia w ramach stażu

W ramach  stażu Starosta finansuje:
  • stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich
 
Dodatkowe informacje
  • osoba bezrobotna nie może zostać skierowana na staż do tego samego pracodawcy na to samo stanowisko pracy,
  • w okresie odbywania stażu osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na staż w wysokości do 50% ceny biletu miesięcznego obowiązujące na danej trasie. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone w zarządzeniu Dyrektora Urzędu,
  • osoba bezrobotna, która przerwie staż z własnej winy lub po stażu nie podejmie zatrudnienia zostanie:
  • obciążona karą finansową wynikającą z umowy,
  • przez kolejne 6 miesięcy nie będzie mogła ubiegać się o skierowanie na subsydiowane formy wsparcia,
  • zostanie obciążona kosztami badań lekarskich poniesionymi przez PUP w celu określenia jej zdolności do odbywania stażu •
 
Podstawa organizacji stażu 
Staż przyznawany jest na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz przyjętych zasad aktywizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące stażu uzyskasz u swojego doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę