Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza  do zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnoprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy.

Wsparciem zostały objęte następujące osoby:
 • Bezrobotni będący opiekunem osoby niepełnosprawnej;
 • Poszukujący pracy będący opiekunem osoby niepełnosprawnej niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna)
 • Poszukujący pracy absolwent tj. osoba, która w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy.
 
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482, ze zm.) wprowadzone zostały rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej:
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej
 • dofinansowanie podjęcia działaności gospodarczej
 • dofinansowanie podjęcia działaności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • finansowanie kosztów wynagrodzenia dla spółdzielni socjalnej
 • grant na telepracę
 • prace społecznie użyteczne
Ponadto poszukujacy pracy będący opiekunem osoby niepełnosprawnej niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna), może korzystać na zasadach takich jak bezrobotny z następujących usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy:
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe w tym badania lekarskie lub psychologiczne
 • szkolenia i bony szkoleniowe
 • staże i bony stażowe
 • prace interwencyjne
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • studia podyplomowe
 • szkolenia w ramach umów trójstronnych
 • bon na zasiedlenie

Wyjaśnienia:
 
Opiekun osoby niepełnosprawnej – oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 
Członek rodziny – za członka rodziny uważa się małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę