Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+ (dla pracodawców)


Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia - dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia na podstawie indywidualnego planu działania.
 
Dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 1 250 zł., za każdego zatrudnionego bezrobotnego może zostać przyznane przez urząd - na podstawie zawartej umowy – pracodawcy lub przedsiębiorcy, który zatrudni skierowanego bezrobotnego przez okres:
  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
 
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez:
  • okres 7 miesięcy  lub
  • okres 13 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z powyższych warunków, tj. nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz nieutrzymania zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu zobowiązania  do dalszego zatrudnienia po upływie okresu dofinansowania, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy (zobowiązania do dalszego zatrudnienia), urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
              
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnego który ukończył 50 r.ż.pdf (pdf, 429 KB)
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia bezrobotnego skierowanego w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla osób pow. 50 r.ż.pdf (pdf, 161 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę