Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Świadczenie aktywizacyjne (dla pracodawców)

Świadczenia aktywizacyjne - mogą zostać przyznane przez urząd – na podstawie zawartej umowy  pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną na podstawie indywidualnego planu działania.
 
Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego są osoby bezrobotne:
  • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub,
  • sprawujące opiekę nad osobą zależną,
które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.
Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio:
  • przez okres 7 miesięcy lub
  • przez okres 10 miesięcy.
 
W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego art. .63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.                  
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.pdf (pdf, 429 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę