Ulgi w spłacie należności - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Ulgi w spłacie należności

Ulga w spłacie należności – dla bezrobotnych

Zgodnie z treścią art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1 pkt 2 i 3, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1 pkt 2 i 3 zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne".
Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w tejże decyzji. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
W celu starania się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności lub     o jej umorzenie niezbędne jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu wniosku, w którym wnioskodawca uzasadnia swoją prośbę oraz dołącza dokumenty potwierdzające stan majątkowy jego oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (stałe miesięczne dochody oraz wydatki, zadłużenie – zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku).
 
Wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie nienależnie pobranych świadczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd > Dokumenty do pobrania > Wszystkie > Wnioski dotyczące nienależnych świadczeń
 
Podstawa prawna:
art. 76 ust. 7  oraz ust. 9 i 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.).
Załączniki
Wniosek o umorzenie.pdf (pdf, 106 KB)
Wniosek o rozłożenie na raty.pdf (pdf, 106 KB)
Wniosek o odroczenie.pdf (pdf, 106 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę