Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych
 1. Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 2. Informacja dla pracodawców
 3. Informacja dla cudzoziemców
 4. Informacja dla poręczycieli
 5. Informacja dla oferentów
   1. Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
W związku z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Żaganiu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, akrów wykonawczych i innych przepisów prawa,  w związku z rejestracją i obsługą bezrobotnego, jak również osób poszukujących pracy oraz:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach realizacji umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jako niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 3. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
    Uwaga:
 • prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 1. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne (w szczególności ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania osoby jako bezrobotnego i podjęciem dalszych działań przez Administratora.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.
 
 1. Informacja dla pracodawców
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 1. Informacja dla cudzoziemców
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa,.
 4. Dane osobowe  zostały pozyskane od pracodawcy składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiedni konsulat.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 10. Dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 1. Informacja dla poręczycieli
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   5.  Informacja dla oferentów
  
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1.  Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9,
       68-100 Żagań.
  2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl,
       tel.: 68 432 67 71.
  3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
       publicznego, w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej
       umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub
       przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej - na podstawie
       art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
      osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane publikowane będą na stronie
      internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
      kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora:
      - dostępu do danych osobowych,
      - prawo do ich sprostowania,
      - prawo do przenoszenia danych,
      - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
        przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
  7. Podmiotowi przetwarzania nie przysługuje prawo:
      - do usunięcia danych osobowych,
      - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
        danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  8. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem,
      przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w
      postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom   podejmowania decyzji, w tym
      profilowaniu.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku
      zamówienia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę