Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych
 1. Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 2. Informacja dla pracodawców
 3. Informacja dla cudzoziemców
 4. Informacja dla poręczycieli
 5. Informacja dla oferentów
 6. Informacja dla użytkowników portalu społecznościowego FACEBOOK 
 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego(I)" (EFS+)
   
   1. Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
W związku z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Żaganiu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, akrów wykonawczych i innych przepisów prawa,  w związku z rejestracją i obsługą bezrobotnego, jak również osób poszukujących pracy oraz:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach realizacji umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jako niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 3. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
    Uwaga:
 • prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 1. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne (w szczególności ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania osoby jako bezrobotnego i podjęciem dalszych działań przez Administratora.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.
 
 1. Informacja dla pracodawców
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 1. Informacja dla cudzoziemców
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa,.
 4. Dane osobowe  zostały pozyskane od pracodawcy składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiedni konsulat.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 10. Dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 1. Informacja dla poręczycieli
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   5.  Informacja dla oferentów
  
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1.  Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9,
       68-100 Żagań.
  2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl,
       tel.: 68 432 67 71.
  3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
       publicznego, w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej
       umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub
       przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej - na podstawie
       art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
      osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane publikowane będą na stronie
      internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
      kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora:
      - dostępu do danych osobowych,
      - prawo do ich sprostowania,
      - prawo do przenoszenia danych,
      - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
        przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
  7. Podmiotowi przetwarzania nie przysługuje prawo:
      - do usunięcia danych osobowych,
      - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
        danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  8. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem,
      przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w
      postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom   podejmowania decyzji, w tym
      profilowaniu.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku
      zamówienia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


      6.Informacja dla użytkowników portalu społecznościowego FACEBOOK

W związku z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Żaganiu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Sołtysiak, e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 68 432 67 71.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych  i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 
 4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu. 
 5. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. 
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa. 
 9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. 
 10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 11. Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook") przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności
  UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield). 


   7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja
      zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego(I)" (EFS+)


Logo Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego(I)"
 
W celu wykonania obowiązku nałożonego przez art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ul. Dworcowa 9, 68- 100 Żagań, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zagan.praca.gov.pl, tel.: 684326771.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego(I)", w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, analiz, ekspertyz, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określenia kwalifikowalności uczestników, rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących Projektu, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, wykrywaniu nieprawidłowości, nakładaniu korekt finansowych, odzyskiwania środków wypłaconych w związku z realizacją Projektu, rozliczania finansowego Projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w szczególności zadań wynikających z:
  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych przepisach prawa obowiązujących powiatowy urząd pracy,
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,
  4. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93 (Ustawa wdrożeniowa).
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu realizacji zadań Beneficjenta (Powiatowy       Urząd Pracy w Żaganiu) w ramach Działania 6.1 priorytetu 6 programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 1. W przypadku pracodawcy/przedsiębiorcy, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami  danych są lub mogą być: podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem programu, tj.  Instytucja Zarządzająca-Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielone Górze, Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki Urząd Pracy w Zielone Górze, Starostwo Żagańskie jako Wnioskodawca Projektu, podmioty, które wykonują zadania w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu Żagańskiego (I)", ministerstwo właściwe ds. funduszy i polityki regionalnej, instytucje Unii Europejskiej oraz inne podmioty uczestniczące w systemie realizacji programu, osoby lub podmioty, którym może być udostępniona dokumentacja na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń pocztowych, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), instytucje bankowe (w zakresie przekazywania środków finansowych na realizację projektów), podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej PUP, podmioty, którym przekazuje się dokumentację zawierającą dane osobowe w celu brakowania (niszczenia), jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych umów/porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie innych przepisów prawa (organom kontrolnym, sądom, organom ścigania).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 91 ustawy wdrożeniowej niezbędny do realizacji Działania 6.1 oraz spełnienia obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują określone prawa, tj.:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 1. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w związku z tym nie ma możliwości zrealizowania prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie wdrożeniowej; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 4. W stosunku do pozyskanych danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji w formie profilowania.
 5. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana dotyczące są pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 14 RODO przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (z siedzibą przy ul.Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz będący odrębnym i niezależnym administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować się, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, drogą pocztową na adres WUP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wup.zgora.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO oraz postanowieniami przepisów szczególnych, w tym rozporządzenia ogólnego 2021/1060, rozporządzenia EFS+ i ustawy wdrożeniowej. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w celu realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej. Szczegółowe zasady przetwarzania przez WUP danych osobowych Pani/Pana dotyczących zawiera klauzula informacyjna opracowana na podstawie art. 14 RODO, której pełna treść jest umieszczona na stronie internetowej WUP: https://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/rodo lub jest dostępna w wersji papierowej u realizatora projektu.
 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę