Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Informacje dla niepełnosprawnych

Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która:
 • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • nie jest zatrudniona i nie uzyskuje przychodów
 • nie pobiera żadnych świadczeń pieniężnych
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy przynajmniej w połowie wymiaru czasu pracy
 • nie uczy się w systemie dziennym
 • ma ukończone 18 lat
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna
 • przebywa i ma zameldowanie stałe lub czasowe na terenie powiatu przasnyskiego
 • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności
 • nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2ha przeliczeniowe
Status osoby poszukującej pracy może uzyskać osoba, która:
 • ma ukończone 18 lat
 • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • jest niezatrudniona
 • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • jest zatrudniona i zgłasza zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę