Ulgi w spłacie należności - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Ulgi w spłacie należności

Ulga w spłacie należności – dla pracodawców i przedsiębiorców
 
Zgodnie z treścią art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1 pkt 2 i 3, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1 pkt 2 i 3 zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne".
W myśl art. 76 ust. 7a niniejszej ustawy „Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Od należności, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w tejże decyzji. W ustawie zastrzega się również, że jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57 ustawy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której mowa w art. 60c ustawy, i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d ustawy.
W celu starania się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności lub o jej umorzenie niezbędne jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu wniosku, w którym wnioskodawca uzasadnia swoją prośbę oraz dołącza dokumenty potwierdzające stan majątkowy jego oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (stałe miesięczne dochody oraz wydatki, zadłużenie – zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku).

Wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie nienależnie pobranych świadczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd > Dokumenty do pobrania > Wszystkie > Wnioski dotyczące nienależnych świadczeń

Podstawa prawna:
art. 76 ust. 7 – 7a oraz ust. 9 i 9b – 9d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.).
 
Załączniki
Wniosek o umorzenie.pdf (pdf, 106 KB)
Wniosek o rozłożenie na raty.pdf (pdf, 106 KB)
Wniosek o odroczenie.pdf (pdf, 106 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę