Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dla pracodawców)

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) - to zatrudnienie przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem i ma na celu wsparcie bezrobotnych i opiekunów na podstawie indywidualnego planu działania.
 
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.Pracodawca może we wniosku wskazać osobę bezrobotną, którą zamierza zatrudnić, lecz nie gwarantuje to skierowania przez urząd wskazanej osoby bezrobotnej.

 
Wsparcie finansowe ze strony PUP
♦ kwota refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi maksymalnie
   20.000 zł. brutto

 
Utrzymanie zatrudnienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

♦ 25 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Jak zorganizować stanowisko pracy  - podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny,  zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej  szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełnia łącznie następujące warunki:
 
 1. nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; w przypadku przedszkola i szkoły - prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.     o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi   gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy producent rolny spełnia łącznie następujące warunki:
 
 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r.  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 6. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalnyprodukcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o   podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 7. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz posiada dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu .
 
Wsparcie finansowe ze strony PUP
 • kwota refundacji  kosztów wyposażenia stanowiska pracy  maksymalnie 20.000 zł. brutto
 • kwota może ulec zwiększeniu jeśli stanowisko wymaga przystosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisk
 
Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie wydanej na wniosek urzędu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 
Utrzymanie zatrudnienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:
 
♦  36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Podstawa prawna:                                                   
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.z 2011r. nr 127 poz.721 z późn. zm ).
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z  2017r, poz. 1380)
 4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017o zmienia niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem" (Dz.U. z 2017 poz. 1292)
Załączniki
Zaświadczenie o dochodach.pdf (pdf, 74 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę