Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Prace społecznie użyteczne (dla pracodawców)

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez urząd, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania lub pobytu oraz na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
 
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.
UWAGA Prace społecznie użyteczne na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych wykonywane są w zakresie codziennych obowiązków domowych i obejmują w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.


Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy urzędem a gminą, na rzecz której te prace będą wykonywane na okres do 6 miesięcy.

Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej,  wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku, z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania pracy  (kwota świadczenia podlega waloryzacji na warunkach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy).

Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Urząd ze środków Funduszu Pracy refunduje gminie do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemu bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2447).
Załączniki
Plan Gminy w zakresie potrzeb wykonywania prac społecznie użytecznych.doc (doc, 54 KB)
Wniosek o zwrot kosztów prac społecznie użytecznych.pdf (pdf, 208 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę