Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Prace interwencyjne (dla pracodawców)

 
Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem i ma na celu wsparcie bezrobotnych na podstawie indywidualnego planu działania.

Prace interwencyjne mogą być organizowane u:
  • pracodawców  - jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. 
  • przedsiębiorców -  niezatrudniających pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
Pracodawca, który nie jest beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) można udzielić wsparcia w formie prac interwencyjnych na tych samych zasadach, z wyłączeniem ograniczeń i wymogów wynikających z zasad udzielania pomocy de minimis.

Pracodawca może we wniosku wskazać osobę bezrobotną, którą zamierza zatrudnić, lecz nie gwarantuje to skierowania przez urząd wskazanej osoby bezrobotnej.
 
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą zatrudnioną osobę bezrobotną:
  1. zatrudnienie minimum  na ½ etatu - wysokość refundowanego wynagrodzenia, nagród wynosi 1 250,00 zł oraz refundacji podlegają składki na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę)
  • okres refundacji do 6 miesięcy – refundacja co miesiąc.
Po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne Pracodawca jest zobowiązany, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego/ych bezrobotnego/ych przez okres co najmniej 4 miesięcy w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu.
 
Refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Nie będą realizowane wnioski, w ramach których oferta zatrudnienia nie spełnia warunku pracy odpowiedniej. Odpowiednia praca oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.          
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
Wniosek o organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 328 KB)
krajowa oferta pracy PUP Żagań.pdf (pdf, 96 KB)
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tyt. zatrud. bezrobot. skierowanego w ramach prac interwencyjnych.pdf (pdf, 162 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę