Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Roboty publiczne (dla pracodawców)

Roboty publiczne - to zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy , organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych powinno być powiązane z inwestycją dotyczącą infrastruktury lub rozwojem społeczno- gospodarczym gminy.
Organizator robót publicznych, który zatrudnił skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą skierowaną osobę bezrobotną  w wysokości :
 
  • 1250zł  oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia  -  zatrudnienie przez okres do 6 miesięcy, w wymiarze co najmniej  ½ etatu. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 1 miesiąca po zakończeniu refundacji w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej  ½ etatu.
Kto może zostać skierowany: 
 
♦   do wykonywania robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne na podstawie indywidualnego planu działania
 

♦  bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy ( ½ etatu). Prace mogą być wykonywane w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. Pracodawca, który zatrudnił (skierowane osoby bezrobotne zobowiązane do alimentów na mocy odrębnych przepisów) otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 Refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z  2014 r. poz.  864).
 
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)
Wniosek o organizację robót publicznych.pdf (pdf, 323 KB)
wniosek zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach robót publicznych.pdf (pdf, 163 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę