Zasady obowiązujące w PUP Żagań (bon stażowy) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań (bon stażowy)

Bon stażowy - stanowi gwarancję skierowania na staż bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie indywidualnego planu działania do wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 7 miesięcy. Termin ważności bonu 30 dni.

Aby skorzystać z bonu stażowego bezrobotny powinien:

  • złożyć wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znaleźć pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiąże się do zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres 7 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy ( w roku kalendarzowym staż przysługuje tylko raz).

W ramach bonu stażowego finansuje się:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (dotyczy stażu realizowanego poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej) – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium. (W przypadku niepełnego miesiąca ryczałt ustala się dzieląc przysługującą kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który jest należny. Ryczałt nie przysługuje za okres nieobecności na stażu, z wyjątkiem należnych ustawowo dni wolnych).
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych -  po skierowaniu przez urząd.                                                                                    
  • stypendium osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wsparcie dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, urząd wypłaca jednorazową premię w   wysokości 1568,00 zł.
W przypadku nie wywiąania się Pracodawcy z zobowiązania zatrudnienia po stażu, Pracodawca może zostać obciążony karą finansową wynikającą z umowy.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Podstawa prawna:
  1. art. 66I ust.1ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08..2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (Dz.U. z 2009r. Nr 142 poz.1160).
 
Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu lub  w Filii w Szprotawie.
Załączniki
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 626 KB)
Zgłoszenie wolnego miejsca stażu w ramach bonu stażowego.pdf (pdf, 229 KB)
Lista obecnosci.pdf (pdf, 114 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych.pdf (pdf, 71 KB)
Opinia pracodawcy.pdf (pdf, 39 KB)
sprawozdanie z przebiegu staz.pdf (pdf, 238 KB)
Wniosek w sprawie organizacji stażu w ramach bonu stażowego dla bezrobotego do 30 r.ż.pdf (pdf, 428 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę