Zasady obowiązujące w PUP Żagań (staż) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Staże i bony stażowe (dla pracodawców)

Staż - polega na nabywaniu przez bezrobotnego na podstawie indywidualnego planu działania, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do:

  • przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
  • pracodawcy,
  • rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
  • pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1403,1623,1650, z późn. zm.).
Zasady zawierania  umów w sprawie odbywania  stażu dla bezrobotnych
 
►  preferowane wnioski z terenu powiatu,
►  umowy zawierane będą na okres od 3 - 6 miesięcy zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia  w ramach:
  • umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 1 do 3 miesięcy
►  w przypadku nie wywiązania się pracodawcy z :
  • zobowiązania zatrudnienia po stażu, Urząd w okresie kolejnych 12 miesięcy może odmówić zawierania umów i kierowania innych bezrobotnych do obycia stażu u tego Pracodawcy,
  • z warunków umowy, pracodawca może zostać obciążony karą finansową,
Staż odbywa się na podstawie umowy zawaretej przez Urząd z pracodawcą.

Kryteria kierowania osób bezrobotnych na staż
  • na staż nie mogą być kierowane osoby, które uprzednio z własnej winy przerwały tą formę aktywizacji lub po wydaniu skierowania nie podjęły stażu lub zatrudnienia (dotyczy okresu ostatnich 6 miesięcy przed ponownym skierowaniem na staż),
  • osoba nie może zostać skierowana na staż do tego samego pracodawcy na to samo stanowisko pracy,
Organizator stażu może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na staż, lecz nie gwarantuje to skierowania przez urząd wskazanego kandydata.
 
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:
1. art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (Dz .U. z 2009r. Nr 142 poz. 1160).
Załączniki
zgłoszenie wolnego miejsca stażu.pdf (pdf, 232 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf (pdf, 189 KB)
Załączniki do stażu w ramach projektu RPO.pdf (pdf, 418 KB)
Załączniki do stażu w ramach Funduszu Pracy.pdf (pdf, 393 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę