Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Bon na zasiedlenie (dla bezrobotnych)

 
Cel przyznania bonu
pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Kiedy może być przyznany bon
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną  poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli:
1)  z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
2)  odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3)  będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 
Kto może ubiegać się o przyznanie bonu
osoba bezrobotna do 30 roku życia planująca zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na podjęcie pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Na jakiej podstawie jest przyznawany bon
Przyznanie i realizacja bonu na zasiedlenie następuje na podstawie indywidualnego planu działania

Termin ważności bonu
Termin ważności bonu na zasiedlenie określa Starosta  i wynosi on 30 dni
Wysokość wsparcia w ramach bonu
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w wysokości 5.000 zł

Dodatkowe informacje
1)Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:
  1. do  30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca zamieszkania,
  2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca zamieszkania,
  3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
2) W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa powyżej tj.:
  • pkt 1 a i 1b  – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty;
  • pkt 1c  – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
3) Osoba bezrobotna udziela urzędowi zabezpieczenia wekslem gwarancyjnym in- blanco.
4) Bon na zasiedlenie nie przysługuje osobom bezrobotnym, które:
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku rozwiązały umowę o pracę lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub stosunek pracy został rozwiązany z art. 52 Kodeksu pracy,
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku mieszkały i wykonywały pracę w miejscowości, do której zamierzają się przesiedlić (z wyłączeniem studentów studiów dziennych),
  • podejmują zatrudnienie u tego samego pracodawcy (dotyczy okresu ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją).
 Podstawa udzielenia bonu na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przyjętych zasad aktywizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące bonu na zasiedlenie uzyskasz u swojego doradcy klienta,
 
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 r.ż.pdf (pdf, 597 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę