Zasady obowiązujące w PUP Żagań (zakwaterowanie) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań (zakwaterowanie)


ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Kto może ubiegać się o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania

Osoba bezrobotna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
  • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
  • dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania.
 
Okres trwania zwrotu
 do 3 miesięcy.

Wysokość wsparcia
do 100% kosztów lecz nie więcej niż 300 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje
  • uzyskasz u swojego doradcy klienta,
  • znajdziesz na stronie internetowej www.zagan.praca.gov.pl
Załączniki
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA DO PRACY NA STAŻ LUB PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE.pdf (pdf, 71 KB)
rozliczenie kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania.pdf (pdf, 91 KB)
rozliczenie kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem stażu.pdf (pdf, 79 KB)
rozliczenie kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem przygotowania zawodowego.pdf (pdf, 79 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę