Zasady obowiązujące w PUP Żagań (bon) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Staże i bony stażowe (bon dla bezrobotnych)


Czym jest bon stażowy
Bon stażowy to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 7 miesięcy.

Kto może ubiegać się o przyznanie bonu stażowego
osoba bezrobotna do 30 roku życia

Na jakiej podstawie jest przyznawany bon
Przyznanie i realizacja bonu stażowego o następuje na podstawie indywidualnego planu działania

Termin ważności bonu
Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta i wynosi on 30 dni

Wysokość wsparcia w ramach bonu
W ramach bonu stażowego Starosta finansuje:
1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
Uwaga! Starosta finansuje koszty do wysokości ustalonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Dodatkowe informacje

  • osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu w ramach bonu stażowego (oprócz finansowania badań lekarskich i ryczałtu na dojazdy ) przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy ( w roku kalendarzowym staż przysługuje tylko raz)
  • osoba bezrobotna, która przerwie staż z własnej winy lub po stażu nie podejmie zatrudnienia zostanie:

a) obciążona karą finansową wynikającą z umowy,
b) przez kolejne 6 miesięcy nie będzie mogła ubiegać się o skierowanie na subsydiowane formy wsparcia,
c) zostanie obciążona kosztami badań lekarskich poniesionymi przez PUP w celu określenia jej zdolności do odbywania stażu

Podstawa organizacji stażu w ramach bonu stażowego
Staż w ramach bonu stażowego przyznawany jest na podstawie art. 66l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz przyjętych zasad aktywizacji.


Szczegółowe informacje dotyczące stażu w ramach bonu stażowego uzyskasz u swojego doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę