Zasady obowiązujące w PUP Żagań (bon) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Szkolenia i bony szkoleniowe (bon dla bezrobotnych)

 
Kto może ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego
osoba bezrobotna do 30 roku życia

Na jakiej podstawie jest przyznawany bon
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu
Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta  i wynosi on 30 dni

Wysokość wsparcia w ramach bonu
W ramach bonu szkoleniowego Starosta finansuje koszty  w wysokości do 4000 zł, w tym:
1)  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3)  przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a)    do 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b)    od 151 do 180 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4)  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a)  do 240 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b)  powyżej 550 do 630zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 do  1200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin

Uwaga!
  • Starosta finansuje koszty do wysokości ustalonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Dodatkowe informacje
1. Aby otrzymać bon szkoleniowy osoba bezrobotna musi spełniać poniższe kryteria:
  1. uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, lub  innej pracy zarobkowej przez okres min. 3 miesięcy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę za każdy miesiąc zatrudnienia,  lub działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy,
  2. nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny w okresie ostatnich 6 miesięcy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie i z tego tytułu nie została wyłączona z ewidencji PUP,
  3. ma kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy lub zdobycie nowych kwalifikacji umożliwi podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
2. Osoba bezrobotna, która przerwie udział w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego z własnej winy lub po tym szkoleniu nie podejmie zatrudnienia zostanie obciążona kosztami szkolenia zgodnie z zawartą umową dotyczącą szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

3. Szkolenie może przeprowadzić wyłącznie instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
4. Jeżeli osoba bezrobotna nie zawnioskuje o sfinansowanie badań lekarskich lub psychologicznych w ramach bonu, będzie zobowiązana do dostarczenia do tut. Urzędu zaświadczenia lekarskiego / psychologicznego stwierdzającego zdolność do udziału we wnioskowanym szkoleniu oraz do podjęcia zatrudnienia w określonym zawodzie. Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub osobę uprawnioną do przeprowadzania badań psychologicznych.
 
Podstawa udzielenia bonu
Bon szkoleniowy przyznawany jest na podstawie art. 66k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pryjętych zasad aktywizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące bonu uzyskasz u swojego doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę