Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych)


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej -  mogą zostać przyznane przez urząd wszystkim bezrobotnym na podstawie indywidualnego planu działania.

Bezrobotny, absolwent  Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej, opiekunom  zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wniosek o przyznanie środków  na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby ubiegające się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oświadczają m. in., że:

♦ nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 
♦ nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończyły     działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio    poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 
♦ w okresie 13 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podejmą zatrudnienia;
 
♦ w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 
♦ zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 13 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 
♦ nie złożyły do innego starosty (urzędu pracy) wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 
♦ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
Wsparcie finansowe ze strony PUP
 
♦ kwota udzielanych dotacji na podjęcia działalności gospodarczej maksymalnie 20.000 zł. brutto
♦ kwota udzielanych dotacji na podjęcia działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej maksymalnie 15.000 zł. brutto
 
Zwrot otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy
 
Osoby, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 13 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy o przyznanie jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.

 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  dla osób niepełnosprawnych
 
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu, zwana dalej „wnioskodawcą" może jednorazowo otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
 • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
       2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

       3. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do
           spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej
           12 miesięcy od  zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w
           spółdzielni socjalnej.

 

Osoba zainteresowane otrzymaniem środków na pojecie działalności gospodarczej wniosek składają  do starosty  właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Wsparcie finansowe:
 • kwota udzielanych dotacji na podjęcia działalności gospodarczej maksymalnie 20.000 zł. brutto
Zobowiązanie bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu:
 • prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnego.
Zwrot otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy
 
Osoby, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty.
 
Wsparcie finansowe przyznane w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 
Podstawa prawna:
 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz.U.z 2011r. nr 127 poz.721 z późn. zm ).
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z  2017r, poz. 1380)
 4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017o zmienia niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem" (Dz.U. z 2017 poz. 1292)
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz. U. Nr  194, poz. 1403 z późń. zm )
Załączniki
Zaświadczenie o dochodach.pdf (pdf, 74 KB)
Sprawozdanie z realizacji umowy w ramach środków Funduszu Pracy.pdf (pdf, 38 KB)
sprawozdanie z realizacji umowy dotacji-wzór POWER.pdf (pdf, 285 KB)
Sprawozdanie z realizacji umowy w ramach środków z EFS-RPO.pdf (pdf, 50 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę