Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Prace interwencyjne (dla bezrobotnych)

 
Kto może zostać skierowany do organizatora prac interwencyjnych?
Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy, dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania.
 
Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
  • w przypadku zatrudnienia w wymiarze minimum na ½ etatu - do 6 miesięcy ze zobowiązaniem do dalszego zatrudnienia przez okres co najmniej 4 miesięcy,
  • w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy do 12 miesięcy ze zobowiązaniem do dalszego zatrudnienia przez okres co najmniej 4 miesięcy,
Dodatkowe informacje
1) osoby bezrobotne mogą ubiegać się o skierowanie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu raz w roku kalendarzowym,
2) na subsydiowane formy wsparcia ( w tym na prace interwencyjne) nie będą kierowani bezrobotni, którzy:
  • w okresie ostatnich 24 miesięcy objęci byli wsparciem przez okres 12 miesięcy,
  • uprzednio z własnej winy przerwali formę aktywizacji lub po wydaniu skierowania nie podjęli pracy / innej formy pomocy lub odmówili/ nie podjęli zatrudnienia po jego zakończeniu (dotyczy 2015 i 2016 roku),
3) w wyjątkowych sytuacjach życiowych na wniosek Starosty, Burmistrza, Wójta, Kierownika OPS, mogą być kierowani bezrobotni, którzy byli objęci wsparciem przez 12 miesięcy, Ponadto Dyrektor Urzędu w indywidualnych przypadkach może wyrazić zgodę na skierowanie bezrobotnego do objęcia wsparciem powyżej 12 miesięcy.

4) osoba bezrobotna może otrzymać od swojego doradcy klienta skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych pod warunkiem spełniania wymagań ustawowych oraz wymagań i oczekiwań pracodawcy zawartych w złożonej ofercie pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę