Projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego (I)

Logo Fundusze Europejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego (I)"

Działanie FELB.06.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Okres realizacji projektu od 01.01.2023r. do 31.03.2025r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia na rzecz osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: staży i szkoleń wraz ze wsparciami towarzyszącymi, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, bonów na zasiedlenie, zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz refundacji kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną z tytułu podjęcia pracy.
 
Uwaga: wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków na poszczególnych formach

Projekt skierowany jest do 212 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby do 29 roku życia (w tym NEET),
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
Rezultatem projektu będzie doprowadzenie do zatrudnienia (samozatrudnienia) 70% uczestników. Część z nich uzyska kwalifikacje/kompetencje niezbędne na rynku pracy.
 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
 
 
Całkowita wartość projektu: 3 092 285,25 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 628 442,46 PLN

 
Załączniki
oswiadczenie uczestnika.pdf (pdf, 564 KB)
Klauzula informacyjna.pdf (pdf, 403 KB)
oswiadczenie dla osoby z niepelnosprawnoscia.pdf (pdf, 560 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę