Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

Wniosek o przyznanie spółdzielni socjalnej środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy może złożyć spółdzielnia która:
 
 • w dniu złożenia wniosku nie zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych danin publicznych.
 • w dniu złożenia wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku spółdzielnia nie została ukarana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • nie zmniejszyła wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązała stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez spółdzielnię albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku lub w okresie swego funkcjonowania, w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy
 
Ponadto spółdzielnia musi posiadać zabezpieczenie zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy refundacji w formie: poręczenia lub weksela z poręczeniem wekslowym (aval) lub gwarancji bankowej lub zastawu na prawach lub rzeczach lub blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 
Na refundację spółdzielni socjalnej kosztów wynagrodzenia może zostać skierowany:
 • bezrobotny,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej.
 
Spółdzielnia socjalna, która zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach formy skierowane w/w osoby otrzymuje zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia za każdą zatrudnioną osobę:
 • okres refundacji wynosi do 6 miesięcy – refundacja co miesiąc,
 • wysokość refundowanego wynagrodzenia wynosi 2.200zł,
 • po zakończeniu refundacji wynagrodzenia spółdzielnia socjalna jest zobowiązana do utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy przez okres co najmniej 7 miesięcy.
 
Refundacja spółdzielni socjalnej kosztów wynagrodzenia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.09.2018r. w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej Dz .U. z 2018r. poz. 1859).
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205),
 4. Ustawa z 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.362).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107.108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).
 
 
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę