Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

Szkolenia indywidualne

Cel organizowania szkoleń
podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o skierowanie na wskazane szkolenie
osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Na jakiej podstawie następuje skierowanie na szkolenie
Skierowanie na szkolenie następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wysokość udzielanego wsparcia
W ramach szkolenia Starosta finansuje osobie bezrobotnej związane  z podjęciem szkolenia w wysokości do 5000 zł.     
W ramach ww. kwoty finansuje się koszt:
1)  szkolenia  – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3)  przejazdu na szkolenie – w wysokości  do 100% ceny biletu miesięcznego

Zasady zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie wraz z wymaganymi dokumentami znajdziesz poniżej.

Uwaga! Starosta finansuje koszty do 5000 zł,  a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Dodatkowe informacje

Aby otrzymać skierowanie na szkolenie osoba bezrobotna musi uprawdopodobnić podjęcie:
  • zatrudnienia przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę za każdy miesiąc zatrudnienia,  lub działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy ,
Osoba bezrobotna, która przerwie udział w szkoleniu z własnej winy lub po tym szkoleniu nie podejmie zatrudnienia zostanie obciążona kosztami szkolenia zgodnie z zawartą umową dotyczącą szkolenia.

Podstawa skierowanie na szkolenie
Skierowanie na szkolenie następuje na podstawie  art. 40 ust. 1 lub 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy oraz przyjętych zasad aktywizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia
  • uzyskasz u swojego doradcy klienta
Załączniki
Wniosek osoby bezrobotnej o skierowanie na wskazane szkolenie 2024.pdf (pdf, 770 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę