Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

 
Kto może ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego
osoba bezrobotna do 30 roku życia

Na jakiej podstawie jest przyznawany bon
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu
Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta  i wynosi on 30 dni

Wysokość wsparcia w ramach bonu
W ramach bonu szkoleniowego Starosta finansuje koszty  w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia w tym:
1)  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3)  przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a)    do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b)    od 151 do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4)  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a)  do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b)  powyżej 550 do 1100zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 do  1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin

Uwaga!
  • Starosta finansuje koszty do wysokości ustalonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Dodatkowe informacje
1. Aby otrzymać bon szkoleniowy osoba bezrobotna musi spełniać poniższe kryteria:
  1. uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia przez okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę za każdy miesiąc zatrudnienia
2. Szkolenie może przeprowadzić wyłącznie instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
3. Jeżeli osoba bezrobotna nie zawnioskuje o sfinansowanie badań lekarskich lub psychologicznych w ramach bonu, będzie zobowiązana do dostarczenia do tut. Urzędu zaświadczenia lekarskiego / psychologicznego stwierdzającego zdolność do udziału we wnioskowanym szkoleniu oraz do podjęcia zatrudnienia w określonym zawodzie. Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub osobę uprawnioną do przeprowadzania badań psychologicznych.
 
Podstawa udzielenia bonu
Bon szkoleniowy przyznawany jest na podstawie art. 66k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pryjętych zasad aktywizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące bonu uzyskasz u swojego doradcy klienta
Załączniki
bon szkoleniowy-wniosek bezrobotnego 2023.pdf (pdf, 721 KB)
Zasady zwrotu kosztów z tytułu przejazdu w ramach bonu szkoleniowego w 2023.pdf (pdf, 388 KB)
ryczałt na dojazdy bon szkoleniowy 2023.pdf (pdf, 649 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę