Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom pochodzącym z Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy 
 
Zasady rejestracji oświadczeń
1. Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy składa Oświadczenie w dwóch egzemplarzach - w oryginale oraz kopii sporządzonej                               z oryginału. 
2. Oświadczenie jest składane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
3. Oświadczenie składa w Urzędzie osobiście podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
4. Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dworcowej 9  w Żaganiu.
5. Okres wykonywania pracy wskazany w oświadczeniu nie może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 6 miesięcy należy rozumieć 180 dni.
6. Złożone oświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny, pozwalający na zidentyfikowanie podmiotu powierzającego wykonanie pracy jak i cudzoziemca. 
7. Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia zobowiązany jest do podpisania pouczenia o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi, jak i nie wykorzystania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi.
8. W przypadku złożenia do rejestracji jednorazowo powyżej 5 oświadczeń  rejestracja odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o oświadczenie w formie elektronicznej.   E-oświadczenie wypełnia się przez stronę www.praca.gov.pl . Rejestracja może odbyć się bez profilu zaufanego lub z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym przypadku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi  zobowiązany jest także do dostarczenia do PUP 2 egzemplarzy każdego ze zgłoszonych elektronicznie oświadczeń. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Urząd może przyjąć do rejestracji oświadczenie w formie tradycyjnej.
9. Przy rejestracji oświadczenia uwzględniana będzie sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
 
Wymagane dokumenty
1. Do rejestracji należy złożyć 2 egzemplarze oświadczeń.
2. Wraz z oświadczeniem podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
a) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
b) w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie  o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej  i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
c) w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres zameldowania.
 
Termin zarejestrowania oświadczenia przez Urząd
1. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi składa oświadczenia co najmniej 7 dni przed dniem zamierzonego podjęcia pracy.
2. Rejestracja oświadczeń odbywa się bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni od daty jego wpływu. W sprawach wymagających zebrania materiałów dowodowych dotyczących okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 
Odbiór oświadczeń
1. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia wydawany jest za potwierdzeniem odbioru po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokument.
2. Oświadczenie wydaje się  podmiotowi składającego te oświadczenia do rejestracji.
3.W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi  nie może odebrać oświadczenia z siedziby Powiatowego Urzędu Pracy, może go  reprezentować:
a) osoba posiadająca pisemne upoważnienie potwierdzone notarialnie wydane przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy  cudzoziemcowi, lub
b) osoba, której podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi udzielił  pisemnego upoważnienia w PUP przy pracowniku Urzędu.
 
Rejestracja oświadczeń przez Agencje Zatrudnienia
1. Oświadczenie może zarejestrować agencja zatrudnienia jako podmiot powierzający pracę w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wówczas gdy zatrudnia cudzoziemca dla własnych potrzeb albo gdy świadczy usługi pracy tymczasowej.
2. Agencja zatrudnienia składająca oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wraz z oświadczeniem składa kserokopię wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia  potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wydruk wpisu ze strony www.kraz.praca.gov.pl.
3. W przypadku, gdy powierzającym wykonanie pracy jest agencja pracy tymczasowej, w  miejscu wykonywania pracy wskazuje się siedzibę pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. 
4. Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do wskazania pracodawcy użytkownika, dla którego zostanie zarejestrowane oświadczenie. 
 
Odmowa zarejestrowania oświadczeń
1. PUP ma prawo odmowy zarejestrowania oświadczeń w przypadku:
a. wskazania wstecznej daty rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca,
b. gdy oświadczenie wypełnione jest nieczytelnie, widnieją na nim ślady powielania, skreślenia,
c. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej/ rolniczej, 
d. niezgodności rejestrowanych oświadczeń z profilem działalności wynikającym z KRS lub CEiDG,
e. gdy osoba fizyczna posiada status osoby bezrobotnej lub inny status uniemożliwiający wywiązanie się ze zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzenia,
f. nieuzupełnienia braków formalnych po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia we wskazanym terminie,
g. odmowy podpisania pouczenia dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
h. dla danego cudzoziemca w ogólnopolskiej bazie tzw. aplikacji centralnej - zostało zarejestrowane oświadczenie na okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, chyba że okresy zatrudnienia pokrywają się ze składanym oświadczeniem wystawianym przez nowy podmiot lub podmiot zamierzający powierzyć wykonywania pracy wspólnie z cudzoziemcem wykaże, że we wskazanym okresie nie powierzono cudzoziemcowi wykonywania pracy lub powierzono mu ją na okres krótszy niż 6 miesięcy,  
i. gdy cudzoziemiec wykorzystał już częściowo możliwy okres wykonywania pracy - wówczas oświadczenie zostanie zarejestrowane na okres uzupełniający do 6 miesięcznego okresu wykonywania pracy,
j. gdy agencja zatrudnienia lub inna Agencja składająca oświadczenie pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem, a faktycznym pracodawcom, chyba że osoba ta posiada pełnomocnictwo do reprezentowania tego podmiotu.
 
Współpraca z innymi służbami
1. Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi składając oświadczenie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy zawartych w nim danych, w tym przekazywanie ich organom konsularnym i kontrolnym (m. in. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy i Policji), w zgodzie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.)
2. Aby pomóc w zapobieganiu wykorzystywania uproszczonej procedury niezgodnej z jej przeznaczeniem Powiatowy Urząd Pracy współdziała z Państwową Inspekcją Pracy (PIP), Strażą Graniczną (SG), placówkami konsularnymi poprzez m. in. niezwłocznie udzielanie na ich wniosek wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń.
3. Jeżeli składane oświadczenia będą budzić podejrzenia fikcyjnego zamiaru zatrudnienia cudzoziemców PUP przekazuje tę informację organom kontrolnym (SG, PIP, Policja) celem dokonania stosownych kontroli. 
4. PUP zastrzega możliwość poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zarejestrowanych oświadczeniach w przypadku, gdy deklarowane jest zawarcie umowy o dzieło, podczas gdy zatrudnienie nosi znamiona stosunku pracy lub umowy zlecenia, celem dokonania przez ZUS stosownych kontroli.
 
Nie podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemca
Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zobowiązany jest do zgłoszenia do Urzędu informacji o niepodjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez cudzoziemca  lub jego przerwania. Informacja składana jest na zawiadomieniu
Po zarejestrowaniu oświadczenia podmiot
·         zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy
·         po uzyskaniu wizy przez cudzoziemca na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu, podmiot zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników oraz na takich samych warunkach jak na oświadczeniu.
 __________________________________

informacja o zawieraniu umów o dzieło z cudzoziemcami
___________________________________

Informacja dotycząca dokonywania wpłat za składanie oświadczenia i wniosku o wydanie zezwolenia

 
Załączniki
Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zalacznik nr 17.pdf (pdf, 332 KB)
(1)Oswiadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakter.pdf (pdf, 338 KB)
(2)Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88z ust..pdf (pdf, 338 KB)
Oswiadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust..pdf (pdf, 311 KB)
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 369 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 286 KB)
Wniosek o wydanie przedluzenia zezwolenia na prace cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zalacznik nr 9(1).pdf (pdf, 323 KB)
(1)ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA-1.pdf (pdf, 252 KB)
ZAWIADOMIENIE O NIE ROZPOCZĘCIU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA-1.pdf (pdf, 251 KB)
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.pdf (pdf, 28 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę