Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium

osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
 
Wysokość wsparcia w ramach stypendium
100% kwoty zasiłku

Okres przysługiwania stypendium
  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
 
Dodatkowe informacje
  • osoba bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu,
  • stypendium przyznane jest na wniosek osoby bezrobotnej,
  • stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium,
  • podstawą wypłaty stypendium jest comiesięczne złożenie wniosku zawierającego między innymi zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki i przedstawienie zaświadczeń/ oświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów przez członków rodziny,
  •  stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 
Podstawa udzielenia stypendium
Stypendium przyznawane jest na podstawie art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasad aktywizacji zatwierdzonych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego doradcy klienta
Załączniki
zasady przyznawania stypendium na kontynuowanie nauki w 2023 r.pdf (pdf, 413 KB)
Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuację nauki w 2023 r.pdf (pdf, 705 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodach.pdf (pdf, 375 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę