Zasady obowiązujące w PUP Żagań (opieka dziecko) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (opieka dziecko dla bezrobotnych)

 
O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
  • posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • posiada ustalony II profil pomocy,
  • podjęła z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, lub została skierowana na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe,
  • osiąga z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Okres trwania refundacji:  
  • do 3 miesięcy w przypadku podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • na okres trwania stażu lub szkolenia lub przygotowania zawodowego.

Wysokość wsparcia: 
Refundacja jest przyznawana w wysokości uzgodnionej, lecz nie więcej niż do 200 zł  na 1 dziecko za pełny miesiąc.  

Koszty podlegające refundacji:
 
Refundacji podlegają koszty opieki nad dzieckiem (dziećmi) poniesione z tytułu:
  • opłaty stałej wraz z wyżywieniem za żłobek, przedszkole lub inną placówkę opiekuńczą dla dzieci, lub
  • opłaty za opiekę świadczoną w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną
Pozostałe informacje:
  • na tych samych zasadach osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
Załączniki
zasady opieka dziecko od 02.01.18.pdf
wniosek o przyznanie refundacji dziecko.pdf
wniosek rozliczeniowy opieka dziecko - staż szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych.pdf
wniosek rozliczeniowy opieka dziecko - podjęcie pracy.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę